Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne

Spôsob zriadenia mestskej časti:

Mestská časť Košice-Vyšné Opátske bola zriadená zákonmi SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a č. 401/1990 Zb. o meste Košice a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 23.-24.11.1990. Vznikla zlúčením katastra Vyšné Opátske a vtedajšieho katastra Košice-Východ. Dnes pozostáva z dvoch katastrálnych území: Vyšné Opátske a Nižná úvrať.

Právomoci a kompetencie mestskej časti:

Kompetencie mestskej časti (t.j. právomoc a pôsobnosť mestskej časti) sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl.64-71)
 • Zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • Zákonom SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl.68 Ústavy Slovenskej republiky)
 • Štatútom mesta Košice

Organizačná štruktúra mestskej časti:

Orgánmi mestskej časti sú miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Vyšné Opátske je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi mestskej časti na obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.

Starosta Mestskej časti Košice-Vyšné Opátske je predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti na 4 roky.

Miestne zastupiteľstvo zriadilo v aktuálnom volebnom období nasledujúce komisie miestneho zastupiteľstva (komisie sú zriaďované podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva z osobitného predpisu):

 • Komisiu na ochranu verejného záujmu
 • Redakčnú radu občasníka Opátčan
 • Kultúrnu komisiu
 • Športovú komisiu
 • Finančnú komisiu

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mestskej časti, ktorého volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mestskej časti a vykonáva kontrolu plnenia úloh mestskej časti.

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka